MINISTARSTVO KULTURE

1404

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97. i 64/00.), a na prijedlog Hrvatskoga državnog...

Pročitajte više...
 

MINISTARSTVO KULTURE

1383

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97 i 64/00), a na prijed­log Hrvatskog državnog...

Pročitajte više...
 
key words: protupožarna, vatrodojavna zaštita, arhiv, javni bilježnik, notari, pismohrana, vatrodojava Izdvajamo čl.5 d) "Vatrodojavni uređaji i uređaji za gašenje požara  Danas je...
Pročitajte više...
 

HRVATSKI SABOR

2588

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

Proglašavam Zakon o...

Pročitajte više...
 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 58/93.) ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra prostornog...

Pročitajte više...
 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1255

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/10.), ministar unutarnjih poslova donosi

...
Pročitajte više...
 

MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2822

Na temelju članka 34. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj: 92/10) ministar unutarnjih poslova donosi:

PRAVILNIK

...
Pročitajte više...
 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 58/93.) ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra prostornog...

Pročitajte više...
 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2744

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 58/93 i 33/05), ministar unutarnjih poslova u...

Pročitajte više...
 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 58/93) ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom turizma,...

Pročitajte više...
 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2948

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93., 33/05. i 107/07.) ministar unutarnjih poslova u...

Pročitajte više...
 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1254

Na temelju članka 28. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10) ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra...

Pročitajte više...
 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temeljek članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 7. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 58/93.) ministar unutarnjih poslova donosi

...
Pročitajte više...
 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1389

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10) ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s...

Pročitajte više...
 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 3. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 58/93.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK O IZRADI...

Pročitajte više...