Nudimo propisani vatrodojavni sustav koji obuhvaća:
- vatrodojavnu centralu sa pričuvnim napajanjem, vatrodojavne detektore, signalizaciju i komunikaciju;
- polaganje instalacija i ugradnju opreme;
- knjigu održavanja sustava vatrodojave i plan sustava za dojavu požara i plan uzbunjivanja;
- izrada dokumentacije izvedenog stanja sustava (procjena, opis, shema)
- upute za rukovanje i održavanje

Pošaljite upit

Nudimo sustav kontrole pristupa za zaštitu ulaska neovlaštene osobe u arhiv (NN 65/04, čl. 4 i 9.)
-oprema šifrarnika ili samostojećih čitača RFID kartica
-elektromehanička zaštita
-ugradnja opreme

ZAKONSKE OBLIGACIJE ZA ZAŠTITU ARHIVA I PISMOHRANE OD POŽARA

1. Zakon o obvezi čuvanja arhiva
Arhivsko zakonodavstvo
 - Arhivsku djelatnost u Republici Hrvatskoj uređuje Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) kojeg dopunjuju Zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 64/00. i 65/09), što znači da je arhivska služba utvrđena kao obvezna javna služba, a arhivsko gradivo stavljeno je pod osobitu zaštitu države. Na zaštitu arhivskog gradiva primjenjuju se i propisi o zaštiti kulturnih dobara. Sve su javne službe obvezne skrbiti za gradivo koje nastaje njihovim radom ili se nalazi u njihovu posjedu te ga po isteku određenih rokova predati mjerodavnom državnom odnosno javnom arhivu. 

2. Zašto je obavezno ugraditi sustav vatrodojave?
Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97 i 64/00), a na prijed­log Hrvatskog državnog arhiva, ministar kulture donosi Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, koji u Čl. 13. određuje:
" ... Prostorije u kojima se čuva arhivsko gradivo trebaju biti oprem­­ljene vatrodojavnim uređajima te uređajima za suho gaše­nje požara."

i
na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97. i 64/00.), a na prijedlog Hrvatskoga državnog arhiva, ministar kulture donosi Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturistručnog odoblja arhiva (NN 65/04), kojim se u Čl. 4. i 9. navodi da prostori moraju biti:
"opremljeni vatrodojavnim i protupožarnim sustavom i opre­mom" i "Radne prostorije arhiva trebaju biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba, u radno i izvan radnog vremena, opremljene vatrodojavnim sustavom i opremom za gašenje požara."

 

3. Što čini sastavni dio sustava vatrodojave?
Prema Pravilniku o sustavima za dojavu požara, NN 56/99, čl. 32., sastavni dio sustava za dojavu požara čine:
1. plan sustava za dojavu požara,
2. plan uzbunjivanja,
3. knjiga održavanja i
4. upute za rukovanje i održavanje
koji su dio dokumentacije o sustavu za dojavu požara te se pohranjuju u blizini centrale za dojavu požara.

4. Obaveza održavanja sustava vatrodojave
Prema Pravilniku o sustavima za dojavu požara, NN 56/99, čl. 56.,
provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu požara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godišnje u približno istim vremenskim razmacima.
Pri tome se provjerava ispravnost:
- glavnih vodova, od toga najmanje jedan javljač (kod automatskih javljača samo oni koji se mogu provjeriti bez smetnji),
- uređaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu požara ili izvan centrale za dojavu požara,
- uređaja za upravljanje u svezi s uređajima za prosljeđivanje signala, uređajima za upravljanje, uređajima za uzbunjivanje i dr.
- napajanja energijom,
Osim provjera iz stavka 2. ovog članka provjerava se sustav za dojavu požara i na utjecaj smetnji (npr. prenamjena ili preoblikovanje prostora) koje nisu uzete u obzir pogonskim mjerama.


Literatura: 
Preporuke za uređenje spremišta arhiva i pismohrana
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturistručnog odoblja arhiva
Pravilnik o sustavima za dojavu požara

  Ponuda sustava vatrodojave - Sve