PONUDA SUSTAVA VATRODOJAVE ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE - VRTIĆE


U svrhu provođenja čl. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(NN 10/97., 107/07, a u svezi s člankom 21. Zakona o zaštiti od požara (NN 92./10.) i člancima 2. i 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116./11.), nudimo RJEŠENJA VATRODOJAVE u svrhu zaštite ustanove sustavom vatrodojave.

Nudimo propisani vatrodojavni sustav za vrtiće koji obuhvaća:
- vatrodojavnu centralu sa pričuvnim napajanjem, vatrodojavne detektore, signalizaciju i komunikaciju;
- polaganje instalacija i ugradnju opreme;
- knjigu održavanja sustava vatrodojave i plan sustava za dojavu požara i plan uzbunjivanja;
- izrada dokumentacije izvedenog stanja sustava (procjena, opis, shema)
- upute za rukovanje i održavanje
- izrada projektne dokumentacije


ZAKONSKE OBLIGACIJE ZA UGRADNJU I ODRŽAVANJE SUSTAVA VATRODOJAVE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10) ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom graditeljstva i prostornoga uređenja donosi PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU GRAĐEVINA U SKUPINE PO ZAHTJEVANOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA kojim u čl.6. obvezuje sljedeće objete da ugrade i održavaju sustave vatrodojave:

NESTAMBENE ZGRADE
zgrade za promet i komunikacije, kao što su:
–signalne, skretničarske i naplatne kućice,
–spremišta za bicikle,
–natkrivena parkirališta,
–građevine slične namjene i značajki.
-industrijske zgrade i skladišta u kojima je zaposleno manje od 100 osoba, kao što su:
–spremnici i tankovi za nezapaljive tekućine i plinove,
–skladišta (natkrivena i otvorena) krutih nezapaljivih tvari i zatvorena skladišta do 300 m3 zapremnine,
–građevine slične namjene i značajki.
zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, kao što su:
–paviljoni za promenadne koncerte,
–zgrade u zoološkim i botaničkim vrtovima,
–građevine slične namjene i značajki.
zgrade za obrazovnu odnosno znanstveno-istraživačku djelatnost s manje od 50 osoba koje istovremeno koriste građevine, kao što su:
–školske zgrade
–meteorološke stanice i zgrade opservatorija,
–građevine slične namjene i značajki.
nestambene poljoprivredne gospodarske zgrade, kao što su:
–staje za krave, konjušnice, svinjci, obori za ovce, štenare, peradarnici,
–poljoprivredne pomoćne zgrade, vinarije, vinski podrumi, staklenici,
–skladišta (silosi) za pohranu poljoprivrednih proizvoda pri čemu ne dolazi do stvaranja zapaljive i/ili eksplozivne prašine,
–građevine slične namjene i značajki.
zgrade za obavljanje vjerskih i drugih obreda, kao što su:
–crkve, kapele, džamije, sinagoge, prostorije za ispraćaj, krematoriji u kojima se zadržava ili boravi manje od 100 osoba,
–groblja i građevine na grobljima,
–građevine slične namjene i značajki.
ostale nestambene zgrade, kao što su:
–javni zahodi,
–praonice cestovnih vozila,
–građevine slične namjene i značajki.

itd.

literatura:
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU GRAĐEVINA U SKUPINE PO ZAHTJEVANOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

  Ponuda sustava vatrodojave - Sve