PROJEKTIRANJE SUSTAVA VATRODOJAVE

PROJEKTIRANJE SUSTAVA DOJAVE POŽARA

Uz sustav po potrebi (zavisno od zahtjeva građevine) se izrađuje projekt. 
Projekt može prethoditi ugradnji sustava ili se izrađuje osnovom ugrađenih elemenata (projekt izvedenog stanja). Razlikujemo izvedbeni projekt dojave požara i projekt izvedenog stanja: Izvedbeni projekt sustava vatrodojave je kod novih građevina sastavni dio glavnog građevinskog projekta, a u slučaju izgrađenog objekta koji nema sustav, po ugradnji vatrodojave se radi projekt izvedenog stanja koji mora zadovoljavati sva pravila struke.

Građevine koje su zakonski podložne obligaciji ugradnje sustava vatrodojave obavezno moraju imati:
-ažurnu projektnu dokumentaciju;
-dva puta godišnje servis sustava za koji se vodi knjiga održavanja sustava vatrodojave;
-jednom godišnje ispitivanje funkcionalnosti sustava vatrodojave koje vrši ovlašteni poslovni subjekt i za isto izrađuje izvještaj koji je sastavni dio knjige održavanja.
Odgovornost za navedene radnje snosi naručitelj radova, tj. investitor ili vlasnik građevine.

Norme za projektiranje sustava vatrodojave skup su standardiziranih pravila struke kojima se obuhvaća razina i način zaštite pojedinog objekta prema njegovoj namjeni, lokaciji, građevinskim svojstvima i sl. 
Prema tome se određuje odabir javljača požara, razmještaj elemenata i sama funkcionalnost i eventualna integracija sustava dojave požara sa drugim izvršnim sustavima.
Stručnim izvidom i procjenom se donose kriteriji koji će obuhvatiti projektni zadatak prije same izrade projekta sustava vatrodojave.


ZAKONSKE ODREDBE

Zakonske odredbe određuju koje građevine su podložne ugradnji i održavanju sustava vatrodojave, a shodno tome zakonodavac donosi propise prava i odgovornosti subjekta.
Više o odredbama pogledajte na našem webu:
-Zakon o zaštiti od požara NN 92/10
-Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99
-Pravilnik o izradi procjene ugroženosi od požara i tehnološke eksplozije NN 58/93
-Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara NN 56/12
-Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara NN 62/94, 32/97
-Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara NN 51/12
-Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima NN 93/08
-Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN 100/99
-Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN 146/05
-Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 56/99
-Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja NN 141/11
-Pravilnik o  planu zaštite od požara NN 51/12 

  Stručni članci o vatrodojavi - Sve